Súhlas so spracovaním osobných údajov a technické údaje o aplikácii TRIFFT

Registráciou na TRIFFT Spotrebiteľ udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov spoločnosti TRIFFT ME s.r.o. so sídlom Račianske mýto 1/B, Bratislava, mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO 50 948 997 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 120553/B, ktorá je prevádzkovateľom, a s ich následným spracovaním (prípadne aj prostredníctvom sprostredkovateľa), a ďalej súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t.j. ponúkaní výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácii o pripravovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas udeľuje Spotrebiteľ aj za účelom priameho marketingu v zmysle §62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách uskutočňovaného prostredníctvom volania alebo používania automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak môže byť kedykoľvek písomne odvolaný doručením na adresu Prevádzkovateľa. Udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, najmä na ustanovenie §15 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 122/2014 Z. z., podľa ktorého je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné ako aj že Spotrebiteľ je oprávnený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Prevádzkovateľa, má právo na opravu svojich osobných údajov, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu a tiež právo obrátiť sa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Na serveri Prevádzkovateľa sú zhromažďované informácie, ktoré sú automaticky získavané zo zariadenia Spotrebiteľa, pričom ide konkrétne o nasledovné údaje.

O opravu, zmenu a vymazanie osobných údajov je možné požiadať cez funkciu "O nás", cez formulár "Kontaktuj nás".

Spracovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Spotrebiteľa je spoločnosť TRIFFT ME s.r.o. so sídlom Račianske mýto 1/B, Bratislava, mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO 50 948 997 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 120553/B. Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek informovať ohľadom spracovania jeho osobných údajov, o ich pôvode, príjemcoch údajov a účelom ich spracovania, a to na adrese: trifft@trifft.me, alebo na adrese Račianske mýto 1/B, Bratislava, mestská časť Nové Mesto 831 02.

Spracovanie údajov podlieha dohľadu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.